ข้อมูลประกอบแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  ประจำปีงบประมาณ พ.. 2548

1. การตรวจราชการกรณีปกติ

1.1 กรมธนารักษ์

ข้อมูลแผนงาน/โครงการ

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ/

พื้นที่ดำเนินการ

1. บริหารสินทรัพย์เชิงรุก

  1.1 การสนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ       

           - โครงการ Logistics

   - โครงการ Bangkok Mass Transit

   1.2 การสนับสนุนสังคมระดับฐานราก

         - โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

        - โครงการรัฐเอื้อราษฎร์

         - โครงการบริหารที่ราชพัสดุเชิงสังคม โครงการบ้านมั่นคง

    1.3 การบริการสาธารณะและสังคม

  - โครงการสวนเบญจกิติ

  - โครงการสวนสาธารณะ/สนามกีฬาระดับภูมิภาค

   1.4 การเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินภาครัฐบาล

        - โครงการศูนย์ราชการ

        - โครงการพัฒนาที่ดินอื่นๆ

2. สร้างมาตรฐานการประเมินราคา

   2.1 สร้างมาตรฐานระบบประเมินราคา

   2.2 สร้างมาตรฐานวิชาชีพ

3. ผลิตเหรียญให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

    - ผลิตเหรียญให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

- เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขัน

- เพื่อเพิ่มรายได้  และเพิ่มโอกาสให้

ผู้มีรายได้น้อยมีรายได้อย่างยั่งยืน

- เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนดีขึ้น

- เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม

- เพื่อให้ระบบการประเมินราคา

เป็นที่ยอมรับเชื่อถือได้เป็นาตรฐานสากล และสร้างความเป็นธรรมใน

สังคม

 

- จำนวนรายได้จากการจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์ ในปีงบประมาณ พ.. 2548

- สามารถตรวจสอบราคา

ประเมินทาง Internet ได้

หน่วยงานรับผิดชอบ

-  กรมธนารักษ์

-  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่

พื้นที่ดำเนินการ

-  ทั่วประเทศ

 

- 2 -

1.2  กรมบัญชีกลาง

 

ข้อมูลแผนงาน/โครงการ

 

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ/           พื้นที่ดำเนินการ

1.                     โครงการประเมินผลการดำเนินงาน

ทุนหมุนเวียน

- ความรวดเร็วและความมีประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการเงินงบประมาณและ

เงินนอกงบประมาณรวมทั้งมีระบบบัญชี

ที่เป็นมาตรฐานสากล

- ร้อยละความสำเร็จในการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน  ร้อยละ 100

หมายเหตุ

ร้อยละ 60  คณะกรรมการประเมินผลให้ความเห็นชอบเกณฑ์การคัดเลือกทุนหมุนเวียนที่จะประเมินผล 

ร้อยละ 70  กรมบัญชีกลางให้ความเห็นชอบรายชื่อทุนหมุนเวียนที่จะประเมินผล 

ร้อยละ 80  กำหนดเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียนเป็นรายทุน ทั้ง 35 ทุน  (10 ทุนเดิม  25 ทุนใหม่) 

ร้อยละ 90  จัดทำบันทึกข้อตกลง

ร้อยละ 100  รายงานผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก

เงื่อนไข

สำหรับขั้นตอนที่ 5  ไม่นับรวม

ทุนหมุนเวียนที่ปีบัญชีเริ่มเดือนเมษายน

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- กรมบัญชีกลาง

- สำนักงานคลังเขต

- สำนักงานคลังจังหวัด

พื้นที่ดำเนินการ

- ทั่วประเทศ

 

 

 

- 3 -

 

ข้อมูลแผนงาน/โครงการ

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ/           พื้นที่ดำเนินการ

2. โครงการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Information Disclosure Center)ใน www.gprocurement.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ความชัดเจนความรวดเร็ว และโปร่งใส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนา

ระบบพัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 100

หมายเหตุ

ร้อยละ 60  พัฒนาเว็บไซด์สำหรับ

เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละ 70  พัฒนาโปรแกรมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

ร้อยละ 80  พัฒนาโปรแกรมสำหรับศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละ 90  พัฒนาโปรแกรมติดตามผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ร้อยละ 100  พัฒนาโปรแกรมการลงทะเบียนของผู้สนใจข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 -

 

ข้อมูลแผนงาน/โครงการ

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ/           พื้นที่ดำเนินการ

3.โครงการเสริมสร้างความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ       ด้านการคลังและการบัญชี

1) โครงการปฏิรูปกระบวนการ

บริหารงานอบรมแบบมุ่งสมรรถนะตามมาตรฐานด้านการคลังและการบัญชี

2)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สำหรับบุคลากรสำนักงาน คลังเขต/จังหวัด (HR)

3)โครงการ e-Training

Development GFMIS

 

 

- บุคลากรภาครัฐมีความรู้  ความสามารถและทักษะในการทำงาน ด้านการคลังและการบัญชีอย่างมืออาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  จำนวนบุคลากรภาครัฐด้านการคลังและการบัญชีของหน่วยงานอื่นที่ได้รับการอบรมหลักสูตรด้านการคลังและการบัญชี  5,000 คน

หมายเหตุ

 หลักสูตรด้านการคลัง และการบัญชี  หมายถึง งานด้านกฎหมาย ด้านพัสดุ ด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล ด้านการละเมิด ด้านการเบิกจ่ายเงิน  ด้านบัญชี ด้านการตรวจสอบภายใน ด้านลูกจ้าง  ด้านเงินนอกงบประมาณ และด้านอนุมัติพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 5 -

 

ข้อมูลแผนงาน/โครงการ

 

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ/           พื้นที่ดำเนินการ

4.  โครงการปฏิรูประบบการตรวจสอบภายใน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   โครงการปรับปรุงงานด้านความรับผิด

ทางละเมิด

 

 

6.   โครงการปฏิรูปกฎหมายและระเบียบ

การคลังและการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลัง

- การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตรวจสอบ

ภายใน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การรักษาประโยชน์ของทางราชการและ

ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐด้านความรับผิดทางละเมิด

 

- ส่วนราชการสามารถปฏิบัติงานได้คล่องตัว

และมีประสิทธิภาพ

-    ร้อยละความสำเร็จในการกำหนด

เกณฑ์ประกันคุณภาพการตรวจสอบภายใน  ร้อยละ 100

หมายเหตุ

ร้อยละ 80  รวบรวมข้อมูลปัญหา   

ข้อจำกัดในการดำเนินงาน

ร้อยละ 85 วิเคราะห์และประเมินผล

ร้อยละ 90 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และ

วิธีการประกันคุณภาพ

ร้อยละ 95 นำเสนอหลักเกณฑ์เละ

วิธีการประกันคุณภาพ

ร้อยละ 100 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 

- จำนวนสำนวนความรับผิดทางละเมิดที่

ดำเนินการเสร็จ 540 เรื่อง

 

 

- จำนวนกฎหมายและระเบียบที่สามารถแก้ไขได้ 19 เรื่อง

 

 

 

- 6 -

1.3 กรมศุลกากร

 

ข้อมูลแผนงาน/โครงการ

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ/

พื้นที่ดำเนินการ

 

1. มิติใหม่ในการควบคุมทางศุลกากร

   - โครงการตรวจสอบผู้ประกอบการด้วยวิธีสมัครใจ

   - แผนงานการจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามเป้าหมาย

  

2. อำนวยความสะดวกทางการค้า

   -โครงการนำระบบเทคโนโลยีการใช้คลื่นวิทยุ เพื่อแสดงหรือพิสูจน์ตัวตนของวัตถุ Radio Frequency Identification (RFID) มาใช้ในเขตปลอดอากร

 

 

3. หน้าด่านหลักปกป้องความปลอดภัยทางสังคม

   - โครงการพัฒนาระบบ Closed Circuit Television (CCTV)

 

 

4. มุ่งเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   - โครงการนำระบบ E-Learning มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร

- การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความ

เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

 

 

-  เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า

 

 

 

 

- สังคมมีความปลอดภัยจากสินค้าที่เป็นอันตราย

 

 

- เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการ

- จำนวนรายได้จากภาษีศุลกากร  เป็นไปตามเป้าหมาย

 

 

 

- ระดับความสำเร็จของการนำระบบเทคโนโลยีการใช้คลื่นวิทยุเพื่อแสดงหรือพิสูจน์ตัวตน ของวัตถุ Radio Frequency Identification (RFID) มาใช้ในเขตปลอดอากร

- ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบ Closed Circuit Television (CCTV) มาใช้ในการควบคุมทางศุลกากร

- ระดับความสำเร็จของการนำ

ระบบ E-Learning มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร

 

หน่วยงานรับผิดชอบ

-  กรมศุลกากร

-  สำนักงานศุลกากรภาค

-  ด่านศุลกากร

พื้นที่ดำเนินการ

-  ทั่วประเทศ

 

 

- 7 -

1.4 กรมสรรพสามิต

 

ข้อมูลแผนงาน/โครงการ

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ/

พื้นที่ดำเนินการ

 

1. การจัดเก็บภาษีเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2. การป้องกันและปราบปรามเชิงรุก

3. การสนับสนุนส่งเสริมสุราชุมชน

4. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทางภาษีสรรพสามิต เพื่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการใช้

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

-  จัดเก็บรายได้สรรพสามิตอย่างมี

ประสิทธิภาพ   และประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง

-  พัฒนาระบบบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพื่อจำกัดการบริโภคที่เหมาะสม

-  ปรับปรุงกฎหมายภาษีสรรพสามิตเพื่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม  และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

- จำนวนรายได้ที่จัดเก็บได้

ตามเป้าหมาย 

-  จำนวนคดี

-  การพัฒนาความรู้แก่

ผู้ประกอบการสุราชุมชน จำนวน 600 คน

- มาตราการทางกฎหมายภาษีสรรพสามิต เพื่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการใช้พลังาน

อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- กรมสรรพสามิต

- สำนักงานสรรพสามิตภาค

- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

พื้นที่ดำเนินการ

- ทั่วประเทศ

 

 

 

 

- 8 -

1.5 กรมสรรพากร

 

ข้อมูลแผนงาน/โครงการ

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ/

พื้นที่ดำเนินการ

 

1.  การจัดเก็บภาษีสรรพากรให้ได้ตามประมาณการ

2.  การขยายฐานภาษี

3.  การสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ

4.  การสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน

5.  การส่งเสริมการฝึกอบรมจนถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

6.  การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

7.  การสนับสนุนการอุปการะเลี้ยงดูบุพการี

8.  การสนับสนุนการกีฬา และสันทนาการ

9.  การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

 

 

-  สร้างฐานการจัดเก็บภาษีที่ยั่งยืน

-  บริการผู้เสียภาษีแบบมีเจ้าภาพ เพื่อ

สร้างความสมัครใจในการเสียภาษี

-  ปรับปรุงมาตรการเพื่อสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของภาคเอกชน

-  สำรวจติดตามธุรกิจนอกระบบภาษี

-  ปรับปรุงมาตรการเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคม

 

 

 

 

 

 

 

-  จำนวนรายได้จากการจัดเก็บ

ภาษีสรรพากรในปีงบประมาณ 

.. 2548

-  จำนวนมาตรการเพื่อสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน

-  จำนวนมาตรการเพื่อสนับสนุน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ช่วยเหลือสังคม

 

หน่วยงานรับผิดชอบ

-  กรมสรรพากร

-  สำนักงานสรรพากรภาค

-  สำนำงานสรรพากรพื้นที่

พื้นที่ดำเนินการ

-  ทั่วประเทศ

 

 

 

 

- 9 -

1.6 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ข้อมูลแผนงาน/โครงการ

หมายเหตุ

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ/

พื้นที่ดำเนินการ

 

1.        แผนงานสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจการรัฐวิสาหกิจ

 

 

2.        แผนงานการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการ

สนับสนุนระบบ Logistics ของประเทศ

 

3.        แผนงานประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ

 

 

 

4.        แผนปรับโครงสร้างทางการเงินของรัฐวิสาหกิจที่ขาดทุน

 

 

5.        แผนงานยกระดับมาตรฐานการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ

 

 

6.  แผนแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจเป็นบริษัทจำกัด/มหาชน หรือ ระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์

- ทรัพย์สินภาครัฐให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม

 

- ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

- รัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรที่มีพลัง มีศักยภาพในการขยายธุรกิจ และมีความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

- สร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ

 

 

- เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีการบริหารจัดการเป็นมืออาชีพ มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี และมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

- ตลาดทุนมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

- กำไรของรัฐวิสาหกิจกลุ่มให้บริการพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ในปี 2548

- ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนแม่บทการสนับสนุนระบบ Logistics ของประเทศ

- จำนวนรัฐวิสาหกิจที่เข้าระบบประเมินผลจำนวน 50 แห่ง

 

 

 

- จำนวนแผนปรับโครงสร้างทางการเงินของรัฐวิสาหกิจที่เสนอกระทรวงการคลังจำนวน 10 แผน

 

- จำนวนหลักสูตรที่จัดสัมมนา/อบรมให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจจำนวน 5 หลักสูตร

 

- จำนวนรัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพเป็นบริษัทจำกัด/มหาชน หรือระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 3 แห่ง

หน่วยงานรับผิดชอบ

-  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 

 

- 10 -

1.7 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

 

ข้อมูลแผนงาน/โครงการ

 

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ/

พื้นที่ดำเนินการ

หมายเหตุ

1. การจัดทำแผนและดำเนินการบริหารจัดการหนี้สาธารณะ

ตามแผน

   1.1 การบริหารจัดการเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ

   1.2 การบริหารจัดการเงินกู้เพื่อชดใช้ความเสียหายให้ FIDF

   1.3 การบริหารจัดการเงินกู้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของ

ระบบสถาบันการเงิน

   1.4 การบริหารจัดการเงินกู้ในประเทศของรัฐวิสาหกิจ

   1.5 การกู้เงินจากต่างประเทศของภาครัฐ

   1.6 การบริหารหนี้ต่างประเทศภาครัฐ

   1.7การบริหารงบชำระหนี้และดำเนินการชำระหนี้ของรัฐบาล

 

 

 

 

 

 

 

-  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขัน

-  เพื่อลดต้นทุนการกู้เงิน  โดยอยู่

ภายใต้กรอบ

(1)     ความเสี่ยงที่เหมาะสม

(2)     ความยั่งยืนทางการคลัง

-  เพื่อป้องกันปัญหาหนี้กระจุกตัว

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จัดหาเงินกู้ได้สอดคล้องกับฐานะ

การเงินการคลัง/กำหนดการใช้เงิน และภาวะตลาด

- ลดยอดหนี้คงค้าง 23,000 ล้านบาท

- ลดภาระดอกเบี้ย 5,000 ล้านบาท

- ลดการกู้เงินจากต่างประเทศโดย กู้เงินในประเทศทดแทน 40,000 ล้านบาท

- หนี้สาธารณะอยู่ภายใต้กรอบ

ความยั่งยืนทางการคลัง

- การสนับสนุนการพัฒนาตลาดแรกโดยมีตั๋วเงินคลังและพันธบัตรออกจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งมีสภาพคล่องเพียงพอในการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง

-   ชำระหนี้ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกำหนด

 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ

- สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 11 -

 

ข้อมูลแผนงาน/โครงการ

 

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ/

พื้นที่ดำเนินการ

หมายเหตุ

2.  เป็น CFS (Chief Financial Strategist) ในการระดมเงินสำหรับโครงการลงทุนภาครัฐ

 

 

 

 

 

 

 

3.  การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

-   การพัฒนาตลาดแรก

-   การพัฒนาตลาดรอง

-   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลาดตราสารหนี้

 - วิเคราะห์ความเหมาะสมของแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระดมเงินโดยเน้น

  - ต้นทุนของประเทศในภาพรวม

  - การเพิ่มอำนาจในการเจรจาต่อรอง

  - การเพิ่มบทบาทการเป็น CFS ในการระดมเงินสำหรับโครงการลงทุนภาครัฐ

 

- ส่งเสริมประสิทธิภาพในการระดมเงินและเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ภาคเอกชนและประชาชนโดยทั่วไป

- สร้างความสมดุลในการระดมทุนในตลาดการเงิน

- เป็นแหล่งระดมทุนในระดับภูมิภาค

-  ความเหมาะสมของแหล่งเงินทุน

  1)  ต้นทุนของประเทศในภาพรวม

  2)  การเพิ่มอำนาจในการเจราจาต่อรอง

  3)  การใช้นวัตกรรมทางการเงิน

 

 

 

 

- มูลค่าตามราคาตลาดตราสารหนี้ต่อ GDP ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 39.6

-  การออกกฎเกณฑ์การอนุญาตให้สถาบันการเงิน  (FFIs) และนิติบุคคลต่างประเทศ (FPEs) ออกหุ้นกู้ในประเทศไทย

- การออกกฎเกณฑ์การอนุญาตให้ IFIs ทำ Credit Guarantee ให้แก่ตราสารหนี้ของ FGs ทำ Securitisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 12 -

 

ข้อมูลแผนงาน/โครงการ

 

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ/

พื้นที่ดำเนินการ

หมายเหตุ

4..  การปรับระบบการบริหารจัดการ

-   การปรับกระบวนการทำงาน

-   การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน

-   การพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์

 

5.  การติดตามและประเมินผลการเบิกจ่ายเงินกู้ รวมทั้งการดำเนินโครงการเงินกู้

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความทันสมัย และความโปร่งใสในการทำงาน

 

 

 

- เพื่อเร่งรัดการดำเนินการและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่พึงมี เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามแผนงาน และประหยัดค่าธรรมเนียมผูกพันเงินกู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- การดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนปรับปรุงประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กร

 

 

- ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ

- รายงานผลต่อรัฐสภา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 13 -

1.8 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 

ข้อมูลแผนงาน/โครงการ

 

แผนงาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยงานรับผิดชอบ/

พื้นที่ดำเนินการ

หมายเหตุ

1. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจด้านการคลัง

การเงิน  รวมทั้งเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ทันการณ์ และเอื้อต่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม

2. ติดตาม กำกับ ประเมิน และรายงานผลการดำเนินนโยบายหรือมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบาย

และผลงานด้านเศรษฐกิจการคลังการเงิน และเศรษฐกิจระหว่างประเทศให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน และหน่วยงานทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ

- เพื่อให้ภาคการคลังของประเทศมี

ความแข็งแกร่งยั่งยืน เป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทย

- เพื่อให้ระบบการเงินมีความแข็งแกร่งมีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

- เพื่อให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพอย่าง

ต่อเนื่อง

- เพิ่มความสามารถในการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจของประเทศ

- ส่งเสริมความเจริญและความมั่งคั่ง

กระจายสู่ท้องถิ่น

- สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก ประชาชนมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

- จำนวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินในการดูแลความแข็งแกร่งของตลาดการเงิน (ตลาดเงินและตลาดทุน) ที่เสนอออกจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (ฉบับ)

- จำนวนครั้งต่อปีในการจัดเวที

แลกเปลี่ยนความรู้  และความคิดเห็นในประเด็นเศรษฐกิจ

- จำนวนเรื่องที่จัดทำบทวิเคราะห์

ประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจ

- ระดับความสำเร็จของจำนวน

เรื่องในการทำงานวิจัยและหรือร่วมทำงานวิจัยกับสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

หน่วยงานรับผิดชอบ

-  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My Doc/แผน 48/รายละเอียดแผน2548 (ตรวจปกติ)ล่าสุด/c76